Opgraving

Het Onroerenderfgoeddecreet onderscheidt twee kaders voor archeologische opgravingen:
'archeologische opgravingen bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem' en 'archeologische opgravingen met het oog op
wetenschappelijke vraagstellingen'.
ARON bvba kan beide types opgraving voor u uitvoeren. Onze opgravingsteams hebben zowel ervaring met landelijke contexten als met intensieve stadsarcheologie. We proberen hierbij steeds een zo efficiënt mogelijke samenwerking met de opdrachtgever te realiseren. 

Bij al onze opgravingen wordt gewerkt binnen een wel omschreven onderzoekskader, met onderzoeksvragen en volgens alle technische en inhoudelijke bepalingen die omschreven staan in de Code van Goede Praktijk die werd opgesteld door Onroerend Erfgoed. Onze archeologen worden daarbij ondersteund met de nodige wetenschappelijke expertise, archeologisch, historische, bodemkundig en natuurwetenschappelijk.

Na het uitvoeren van een opgraving wordten alle ingezamelde vondsten en stalen in een digitaal archief ondergebracht, waarna er een assesment op wordt uitgevoerd. Het geheel wordt indien nodig aangevuld met natuurwetenschappelijk onderzoek (dateringen, analyses..). De resultaten worden voorzien van alle nodige plannen en kaarten uitgewerkt in een tussentijds  archeologierapport en een definitief eindverslag.

 
links