Nota

Indien bij het aanvragen van de bouwvergunning (omgevingsvergunning) werd gekozen voor een 'Archeologienota met uitgesteld traject', dient na het bekomen van de omgevingsvergunning nog het uitgestelde aanvullend vooronderzoek (veldwerk) plaats te vinden.
De rapportage hiervan gebeurt in de vorm van een 'nota'. Naast de resultaten van het uitgevoerde veldwerk wordt hierin een programma van maatregelen uitgewerkt. In dit laatste deel worden de resultaten samengevat en gekoppeld aan een advies dat omschrijft wat er al dan niet nog aan archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden (vrijgave, of opgraving) of wat er aan beschermende maatregelen dient ingevuld te worden (behoud in situ). 

Het aanvullend vooronderzoek kan volgende onderzoeksfasen omvatten:

  • Landschappelijk bodemonderzoek
  • Geofysisch onderzoek
  • Veldkartering
  • Verkennend archeologisch booronderzoek
  • Waarderend archeologisch booronderzoek
  • Proefsleuven en proefputten
  • Proefputten in functie van steentijd artefactensites
links