Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek & CHE-rapportage

Bouwhistorisch onderzoek is een onderzoek dat de bouwgeschiedenis van een gebouw onderzoekt, met als doel nauwgezet de bouwgeschiedenis in kaart te brengen en tot een waardering van afzonderlijke onderdelen en het geheel te komen. Hiervoor wordt het gebouw zelf onder de loep genomen, maar eveneens alle bekende archivalische en iconografische bronnen.
Het onderzoek kan plaats vinden als een verplichting bij het restaureren of verbouwen van geklasseerde of beschermde gebouwen en monumenten. Maar het bouwhistorisch onderzoek kan ook deel uitmaken van een beheersplan, of kan opgemaakt worden om voorafgaand aan (verbouw)plannen het ontwerp te inspireren of richting te geven.
Voor het uitwerken van bouwhistorisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van richtlijnen en handleidingen die er voor zorgen dat bouwkundig erfgoed in Vlaanderen steeds aan dezelfde critera getoetst wordt, en er uniform beschreven wordt.

Het CHE-rapport is een specifiek type van bouwhistorisch onderzoek. Het is in de eerste plaats gericht op ontwikkelingen in CHE-gebieden, en wordt binnen deze gebieden gevraagd als een voorwaarde bij de omgevingsvergunning.
CHE-gebieden zijn gebieden, straten, stadsdelen.. die als '(Woon)gebied met Culturele, Historische en/of Esthetische waarde' omschreven staan, bijvoorbeeld op het gewestplan, of in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Bij een ontwikkeling in een CHE-gebied waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, neemt u best zo vroeg mogelijk in het plantraject contact met ons op. Het afgewerkte rapport dient nl. vóór het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend te worden bij de bevoegde stedenbouwkundige dienst. 

Een tweede specifiek rapport is de 'Quick-scan hoogte'. Voor een visuele controle van de kwaliteit van daken, goten, bliksembeveiliging, schouwen en andere in de hoogte onbereikbare delen van uw gebouw of monument, maken wij gebruik fotoreportages met een drone, en een aansluitend verslag met concrete adviezen. Dit verslag kan periodiek herhaald worden, en kan voor de eigenaar onverwachte hoge kosten vermijden door problemen al in een vroeg stadium op te sporen en in beeld te brengen. De Quick scan is tevens ook nuttig voorafgaand aan verbouwing of restauratie, en bij een controle op schade na stormweer. 

In bepaalde gevallen wordt bij bouwhistorisch onderzoek gesteund op aansluitende disciplines.

Zo kan u bij ons terecht voor een combinatie met archeologisch vooronderzoek, bijvoorbeeld wanneer er ook een studie naar de fundamenten van een gebouw nodig is.

Ook van natuurwetenschappelijk onderzoek (C14-dateringen, dendrochronologie, kleuranalyses..) wordt bij bouwhistorisch onderzoek regelmatig gebruik gemaakt. 

 

 
links