Wat kunnen wij voor u doen?

Archeologienota

Wanneer u een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning) indient, heeft de initiatiefnemer in bepaalde gevallen de plicht een archeologienota toe te voegen aan het dossier.

Voorbeelden van archeologienota's vindt u op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Of u een archeologienota voor uw project nodig heeft, kan afgetoetst worden aan de hand van een door Onroerend Erfgoed opgestelde beslissingsboom: “stroomschema archeologienota”.  

ARON bv kan deze archeologienota voor u opstellen, en via het digitaal archeologie-portaal indienen bij Onroerend Erfgoed.
Met het bewijs van indiening dat hierbij bekomen wordt, kan de aanvraag voor de bouwvergunning (omgevingsvergunning) ingediend worden bij de stedenbouwkundig ambtenaar.       

Archeologienota’s worden opgesteld conform de ‘Code van Goede praktijk’ en de richtlijnen die omschreven staan in het nieuwe Erfgoeddecreet. Een overzicht van alle richtlijnen kan u vinden op de website van Onroerend Erfgoed.

Archeologienota's bestaan uit drie delen. Een bureauonderzoek, verslagen met de resultaten van aanvullend vooronderzoek (terreinwerk) en een programma van maatregelen.
In dit laatste deel worden de resultaten samengevat en gekoppeld aan een advies dat omschrijft wat er al dan niet bijkomend nog aan archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden (vrijgave, aanvullend vooronderzoek, opgraving) of wat er aan beschermende maatregelen dient ingevuld te worden (behoud in situ).

Het aanvullend vooronderzoek op het terrein kan bestaan uit:

 • Landschappelijk bodemonderzoek
 • Geofysisch onderzoek
 • Veldkartering
 • Verkennend archeologisch booronderzoek
 • Waarderend archeologisch booronderzoek
 • Proefsleuven en proefputten
 • Proefputten in functie van steentijd artefactensites

 

 

 
...

Archeologienota met uitgesteld traject

In sommige gevallen, omschreven in artikel 5.4.5 van het Onroerenderfgoeddecreet, is het niet mogelijk of wenselijk om al het noodzakelijke vooronderzoek (veldonderzoek) uit te voeren voorafgaand aan de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning (omgevingsvergunning).

In deze situaties is het dus niet mogelijk om een uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij de geplande bodemingrepen of over de aard van die maatregelen.
Bijkomend vooronderzoek is dan vereist na het verlenen van de bouwvergunning.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek, maakt de erkende archeoloog in dat geval een assessment en een programma van maatregelen op, waarna het geheel wordt samengevoegd tot een ‘archeologienota met uitgesteld traject’. Daarin wordt een beargumenteerde inschatting van het potentieel van het terrein gemaakt, en wordt de vervolgstrategie weergegeven. Na een eindoverleg met de initiatiefnemer kan deze archeologienota vervolgens door de archeoloog digitaal worden ingediend bij Onroerend Erfgoed.
De vervolgstrategie (veldonderzoek) wordt vervolgens uitgevoerd na het verkrijgen van de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning door de initiatiefnemer, maar vóór de aanvang van de bouwwerken.        

 
...

Nota

Indien bij het aanvragen van de bouwvergunning (omgevingsvergunning) werd gekozen voor een 'Archeologienota met uitgesteld traject', dient na het bekomen van de omgevingsvergunning nog het uitgestelde aanvullend vooronderzoek (veldwerk) plaats te vinden.
De rapportage hiervan gebeurt in de vorm van een 'nota'. Naast de resultaten van het uitgevoerde veldwerk wordt hierin een programma van maatregelen uitgewerkt. In dit laatste deel worden de resultaten samengevat en gekoppeld aan een advies dat omschrijft wat er al dan niet nog aan archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden (vrijgave, of opgraving) of wat er aan beschermende maatregelen dient ingevuld te worden (behoud in situ). 

Het aanvullend vooronderzoek kan volgende onderzoeksfasen omvatten:

 • Landschappelijk bodemonderzoek
 • Geofysisch onderzoek
 • Veldkartering
 • Verkennend archeologisch booronderzoek
 • Waarderend archeologisch booronderzoek
 • Proefsleuven en proefputten
 • Proefputten in functie van steentijd artefactensites
 
...

Bureauonderzoek

ARON bvba kan voor u archeologische bureaustudies uitvoeren, zowel in het kader van een archeologienota, als ter ondersteuning van een MER-studie of diverse onderzoeksprojecten.

Het bureauonderzoek voor een archeologienota bestaat uit:

 • Een beschrijvend gedeelte, met weergave van alle gekende historische, cartografische, kadastrale, landschappelijke, bodemkundige en archeologische de verzamelde informatie m.b.t. het projectgebied, voorzien van kaartmateriaal en bijlagen.
 • Een assessment van de voorgaande bronnen, een toetsing van de impact van de geplande werken, en het aangeven van de potentie op archeologie en op kenniswinst voor het projectgebied.
 • Een tekstuele samenvatting bovenstaande info
 • Een overzicht van de bronnen en de bibliografie


Op basis van het bureauonderzoek kan het veldwerk op het perceel gericht plaats vinden, en kan het in een archeologisch, historisch en bodemkundig kader geplaatst worden.

 
...

Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Voor vooronderzoek zonder ingreep in de bodem is geen toelating of melding bij Onroerend Erfgoed vereist. Een archeoloog kan dit onderzoek in overleg met de opdrachtgever uitvoeren op basis van zijn erkenning en conform de Code van Goede Praktijk.               

 • Landschappelijk booronderzoek heeft als doel inzicht te bieden in de bodemkundige opbouw van de locatie. Hiervoor wordt standaard geboord met een handboor in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m. In specifieke omstanigheden kan ook gekozen worden voor mechanisch boren.

 • Landschappelijke profielputten aanleggen heeft hetzelfde doel. Voor sommige bodems is een reconstructie erg moeilijk of onmogelijk op basis van boorkernen uit een landschappelijk booronderzoek. Het aanleggen van referentieprofielen kan dan een uitkomst bieden. Hierbij is ondersteuning van een aardwetenschapper (bodemkundige) aangewezen.

 • Geofysisch onderzoek is een hoogtechnologische toepassing die door middel van gevoelige elektrische, elektromagnetische en/of magnetische sondering en registratie een kaartbeeld opbouwt van zowel de natuurlijke als de antropogene ingrepen in de bodem die zich onder het oppervlak bevinden.       
  Hierbij wordt de interpretatie en het opstellen van de nota uitgevoerd door een ervaren archeoloog van ARON bvba die goed vertrouwd met het begeleiden van de geofysicus van onze partners voor geofysica. ARON bvba voert op deze manier reeds 10 jaar succesvol archeologisch-geofysische projecten uit op Vlaamse bodem.

 • Veldkartering houdt in dat een gedetailleerde visuele en inhoudelijke opname van het terrein wordt gemaakt. Praktisch bestaat veldkartering er uit dat percelen in rijen worden belopen, en alle vondsten die worden aangetroffen op plan worden gebracht en worden geëvalueerd.

 

 
...

Vooronderzoek mét ingreep in de bodem

Voor vooronderzoek met ingreep in de bodem is een melding vereist. De erkende archeoloog stelt hiervoor een meldingsrapport op, overeenkomstig de procedure omschreven in de Code van Goede Praktijk. Dit document, dat een samenvatting van het bureauonderzoek en een motivering voor de geplande bodemingrepen bevat, wordt door het archeologisch bureau digitaal aangemeld bij Onroerend Erfgoed via het archeologieportaal.

Het aanvullend vooronderzoek mét ingreep in de bodem kan bestaan uit:        

 • Verkennend archeologisch booronderzoek is een type van booronderzoek dat specifiek gericht is op het detecteren van archeologische sites (handmatige megaboringen). Het gaat hierbij hoofdzakelijk om prehistorische sites. We gaan standaard uit van een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m.

 • Waarderend archeologisch booronderzoek is eveneens een type van booronderzoek dat specifiek gericht is op het waarderen van bekende archeologische sites (handmatige megaboringen). Het gaat hierbij ook hoofdzakelijk om prehistorische sites. We gaan standaard uit van een verspringend driehoeksgrid van 5 x 6 m.

 • Het graven van proefsleuven en proefputten is een techniek waarbij door middel van een beperkt gravend onderzoek -met een graafmachine-, gekeken wordt naar een beperkt deel van het bodemarchief. Dit gaat van enkele proefputten van 4 x 4 m in stedelijke contexten, tot het uitgraven van een statistisch relevant percentage van het volledige projectgebied (10% sleuven + 2,5 % aanvullende kijkvensters in geval van sporen) door middel van proefsleuven in landelijk gebied. Op die manier kunnen vervolgens uitspraken gedaan worden die gelden voor het volledige gebied dat betrokken is in het vooronderzoek.

 • Proefputten in functie van steentijd artefactensites zijn proefputten van 1 x 1 m die specifiek gegraven worden voor het inwinnen van bijkomende informatie over een potentiele steentijdsite, nadat deze werd vastgesteld door veldkartering of door booronderzoek.
 
...

Opgraving

Het Onroerenderfgoeddecreet onderscheidt twee kaders voor archeologische opgravingen:
'archeologische opgravingen bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem' en 'archeologische opgravingen met het oog op
wetenschappelijke vraagstellingen'.
ARON bvba kan beide types opgraving voor u uitvoeren. Onze opgravingsteams hebben zowel ervaring met landelijke contexten als met intensieve stadsarcheologie. We proberen hierbij steeds een zo efficiënt mogelijke samenwerking met de opdrachtgever te realiseren. 

Bij al onze opgravingen wordt gewerkt binnen een wel omschreven onderzoekskader, met onderzoeksvragen en volgens alle technische en inhoudelijke bepalingen die omschreven staan in de Code van Goede Praktijk die werd opgesteld door Onroerend Erfgoed. Onze archeologen worden daarbij ondersteund met de nodige wetenschappelijke expertise, archeologisch, historische, bodemkundig en natuurwetenschappelijk.

Na het uitvoeren van een opgraving wordten alle ingezamelde vondsten en stalen in een digitaal archief ondergebracht, waarna er een assesment op wordt uitgevoerd. Het geheel wordt indien nodig aangevuld met natuurwetenschappelijk onderzoek (dateringen, analyses..). De resultaten worden voorzien van alle nodige plannen en kaarten uitgewerkt in een tussentijds  archeologierapport en een definitief eindverslag. 

 

 
...

Archeologische vondstverwerking

ARON bvba beschikt over ervaren materiaalspecialisten, waarbij u terecht kan voor:

 • Determinatie van archeologisch en historisch aardewerk, metaal en glas (specialisatie: Romeins en Middeleeuws aardewerk)
 • Microscopische bakseldeterminatie van aardewerk
 • Microscopische bakselfotografie
 • Vondstregistratie in een op maat gemaakte databank
 • Vondstanalyse en grafische voorstelling van de resultaten
 • Vondstassessment
 • Assessment in functie van conservatie en restauratie
 • Het uitschrijven van rapporten en publicaties over archeologisch vondstmateriaal
 
...

Archeologierapport en eindverslag

Het archeologierapport en het eindverslag vormen de eindrapportage na het uitvoeren van een archeologische opgraving.

In geval na afloop van het vooronderzoek een archeologische opgraving geadviseerd werd, wordt deze uitgevoerd voorafgaand aan de uitvoer van de werken die vervat zitten in de omgevingsvergunning. Dit gebeurt conform de richtlijnen die opgenomen zijn in het programma van maatregelen van de bijhorende archeologienota of nota.

De rapportage van de opgraving gebeurt initieel in de vorm van een 'archeologierapport', een tussentijdse verslaggeving die binnen de twee maanden na het beëindigen van het veldwerk ingediend wordt bij Onroerend Erfgoed.

Binnen twee jaar na het na het beëindigen van het veldwerk wordt het 'eindverslag' ingediend via het digitaal loket van Onroerend Erfgoed. Het eindverslag is het definitieve verslag van de opgraving, waarin alle informatie verwerkt werd, en die een antwoord biedt op de onderzoeksvragen.

 
...

Wetenschappelijke illustratie

ARON bvba kan op vraag instaan voor:

 • Digitaliseren en bewerken van archeologische veldtekeningen (AutoCAD)
 • Pentekeningen van archeologische voorwerpen
 • Ondersteuning van historische en archeologische 3D reconstructies 
 
...

Erfgoedwerking

ARON bvba biedt eveneens ondersteuning bij:

 • Projecten rond automatisering, registratie en standaardisatie in erfgoeddepots
 • Aan erfgoed gerelateerd studiewerk (case-studies,archiefonderzoek,…)
 • Projecten binnen erfgoed-depots (advies naar inrichting, digitalisering, standaardisering, werkingsorganisatie,...)
 • Het opzetten van publieksprojecten (informatieverlening, publicatie, presentatie, tentoonstelling,...)
 
...

Landschapsbeschrijving en fotografie

Ter ondersteuning van projecten die een belangrijk onderdeel landschapsontwikkeling, of historische geografie bevatten, stellen we u een uitgebreid rapport op, voorzien van kaartbijlagen en foto's, die alle fysieke elemementen van het landschap beschrijven en hun ontstaan duiden.
Voor overzichtsfoto's vanop hoogte maken we hierbij gebruik van een drone.

 
...

Milieueffectenrapportage (MER)

ARON bvba beschikt over een erkende MER-deskundige, Natasja De Winter, in de discipline 'Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie', voor het deeldomein archeologie.

 
...

Advisering en project counseling

Zoekt u een ervaren archeoloog om uw team te adviseren op vlak van archeologie en/of regelgeving? Heeft u nood aan interne project counseling voor een archeologietraject? Ook dit kunnen wij voor u invullen.

Met vragen over de archeologieregelgeving, of in verband met de invulling van specifieke archeologische projecten, mag u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 
...

Privacyverklaring ARON bvba

ARON bvba ARON bvba, gevestigd aan Neremweg 110, B-3700 Tongeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
info@aron-online.be
Neremweg 110
3700 Tongeren
T: +32(0)12.225.250

Elke Wesemael is de verantwoordelijke t.a.v. gegevensbescherming van ARON bvba. Zij is te bereiken via elke.wesemael@aron-online.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:
ARON bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Firmanaam
- Voor- en achternaam van de verantwoordelijke
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

ARON bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitwerken van de door u gewenste dienstverlening
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- ARON bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
ARON bvba neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ARON bvba) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
ARON bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. archivering van archeologische archieven en ter archivering van bedrijfsmatige boekhouding.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ARON bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ARON bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Op onze website wordt enkel de firmanaam van de initiatiefnemer vermeld op het tabblad 'Projecten'. Indien u dit niet wenst, verwijderen wij op verzoek uw firmanaam. U kan ons daarvoor contacteren via info@aron-online.be


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
ARON bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ARON bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aron-online.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
ARON bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aron-online.be

 
...
links