Archeologierapport en eindverslag

Het archeologierapport en het eindverslag vormen de eindrapportage na het uitvoeren van een archeologische opgraving.

In geval na afloop van het vooronderzoek een archeologische opgraving geadviseerd werd, wordt deze uitgevoerd voorafgaand aan de uitvoer van de werken die vervat zitten in de omgevingsvergunning. Dit gebeurt conform de richtlijnen die opgenomen zijn in het programma van maatregelen van de bijhorende archeologienota of nota.

De rapportage van de opgraving gebeurt initieel in de vorm van een 'archeologierapport', een tussentijdse verslaggeving die binnen de twee maanden na het beëindigen van het veldwerk ingediend wordt bij Onroerend Erfgoed.

Binnen twee jaar na het na het beëindigen van het veldwerk wordt het 'eindverslag' ingediend via het digitaal loket van Onroerend Erfgoed. Het eindverslag is het definitieve verslag van de opgraving, waarin alle informatie verwerkt werd, en die een antwoord biedt op de onderzoeksvragen.

links