Archeologienota

Wanneer u een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning) indient, heeft de initiatiefnemer in bepaalde gevallen de plicht een archeologienota toe te voegen aan het dossier.

Voorbeelden van archeologienota's vindt u op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Of u een archeologienota voor uw project nodig heeft, kan afgetoetst worden aan de hand van een door Onroerend Erfgoed opgestelde beslissingsboom: “stroomschema archeologienota”.  

ARON bv kan deze archeologienota voor u opstellen, en via het digitaal archeologie-portaal indienen bij Onroerend Erfgoed.
Met het bewijs van indiening dat hierbij bekomen wordt, kan de aanvraag voor de bouwvergunning (omgevingsvergunning) ingediend worden bij de stedenbouwkundig ambtenaar.       

Archeologienota’s worden opgesteld conform de ‘Code van Goede praktijk’ en de richtlijnen die omschreven staan in het nieuwe Erfgoeddecreet. Een overzicht van alle richtlijnen kan u vinden op de website van Onroerend Erfgoed.

Archeologienota's bestaan uit drie delen. Een bureauonderzoek, verslagen met de resultaten van aanvullend vooronderzoek (terreinwerk) en een programma van maatregelen.
In dit laatste deel worden de resultaten samengevat en gekoppeld aan een advies dat omschrijft wat er al dan niet bijkomend nog aan archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden (vrijgave, aanvullend vooronderzoek, opgraving) of wat er aan beschermende maatregelen dient ingevuld te worden (behoud in situ).

Het aanvullend vooronderzoek op het terrein kan bestaan uit:

  • Landschappelijk bodemonderzoek
  • Geofysisch onderzoek
  • Veldkartering
  • Verkennend archeologisch booronderzoek
  • Waarderend archeologisch booronderzoek
  • Proefsleuven en proefputten
  • Proefputten in functie van steentijd artefactensites
 
links