Colofon

  •  901
  •  Opgraving

Kessel-Lo, Koningsstraat 33

Periode
2018-2020
Projectverantwoordelijke
Petra Driesen, Inge van de Staey
Terreinverantwoordelijke
Willem Vanaenrode
Uitvoerend team
Thomas Himpe, Inge van de Staey & Joris Steegmans

Het volledige eindverslag van deze werfbegeleiding is raadpleegbaar via deze link:

Kessel-Lo, Koningsstraat 33

Het projectgebied situeert zich binnen een beschermde archeologische site, meer bepaald de hoogtenederzetting van de Kesselberg (ID 21174).[1] De geschiedenis van de Kesselberg gaat volgens archeologisch onderzoek (CAI 1647) terug tot in de prehistorie. Verschillende silexconcentraties werden aangetroffen.

Verder bevinden zich op de Kesselberg sporen van een wal die in de midden-ijzertijd wordt gedateerd en vermoedelijk een hoogtenederzetting met een oppervlakte van 9,4 hectare omsloot.

Naar aanleiding van de renovatie van een bestaande woning langs de Koningsstraat 33 te Kessel-Lo (Leuven, prov. Vlaams-Brabant) werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd over de gehele zone waar bodemingrepen zijn gepland (ca. 937 m²) en dit omwille van het hoge archeologische potentieel en de ligging van het terrein binnen de archeologisch beschermde site van de Kesselberg. Dit onderzoek gebeurde met speciale aandacht voor prehistorie.

De natuurlijke bodem bleek over het gehele onderzoeksterrein, hetzij plaatselijk geërodeerd, hetzij grotendeels afgegraven/vergraven en dit vermoedelijk bij de bouw van het woonhuis. Tuinaanleg, de aanleg van meerdere verhardingen (incl. de oprit) en de aanleg van nutsleidingen zal hierbij de grootste rol in gespeeld hebben.

Bij het opvolgen van de riolering in de oprit werden twee archeologische sporen aangeduid, die beide kunnen gelinkt worden aan de gracht- en (afgegraven) walstructuur van de hoogtenederzetting uit de ijzertijd.

Centraal op de oprit werd het uitgraafspoor van de afgraven wal aangeduid, die de ijzertijd hoogtenederzetting omsloot. Het best bewaarde gedeelte van deze wal ligt aan de oostzijde van de Kesselberg, net ten noorden van het projectgebied, en is duidelijk zichtbaar in het landschap alsook op het digitaal hoogtemodel. Ca. 6,5 m ten oosten hiervan werd een gracht aangesneden, waarvan zowel de ligging alsook de aangesneden lagen overeenstemmen bij de gekende gegevens.
Het ontbreken van humeus en/of organisch materiaal en van ingespoelde laagjes wijst er op een droge gracht die goed werd onderhouden. De aanwezigheid van een palissade op de wal of tussen de wal en de gracht werd niet waargenomen, maar kan gezien de sterke verstoring alsook door de beperkte omvang van het onderzoek niet volledig uitgesloten worden. Ook de datering van de gracht –  late ijzertijd, met en opvulling in de vroege middeleeuwen – kan wegens het ontbreken van vondsten niet worden bevestigd.

Er werden geen andere sporen of indicaties van andere activiteiten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen. Ook werden geen lithische artefacten aangetroffen.

 

[1] https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21174

 

Kessel-Lo, Koningsstraat 33

 

 

links